Connect with us

Hi, what are you looking for?

УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ

Содржините на Analiza.mk можат да се користат исклучиво за лична употеба на посетителите. Не е дозволено нивно преземање без писмена дозвола или договор. Авторските права од содржините објавени на Analiza.mk (со исклучок на рекламните и преземените содржини) се сопственост на издавачот, и секое прекршување подлежи на законски санкции.

Analiza.mk не презема одговорност за коментарите на социјалните мрежи за кои се споделуваат содржините од порталот. Analiza.mk не презема одговорност за содржините на веб-страниците или социјалните мрежи кон кои водат линкови поставени во текстовите.

Ставовите изразени во текстовите и интервјуата се лични ставови на авторите, и не се нужно ставови и на Analiza.mk.

Со пристапување кон нашата страница, секој корисник на Analiza.mk се согласува со овие Услови на користење.