Connect with us

Hi, what are you looking for?

Економија

ЕДИНСТВЕНИОТ ЕВРОПСКИ ПАЗАР НА ЕНЕРГИЈА

Основните цели на напорите за либерализација на ЕУ беа да се зголеми благосостојбата со намалување на цените на електричната енергија за потрошувачите, да се гарантира безбедност на снабдувањето низ цела ЕУ и да се промовира енергетска ефикасност и употреба на обновливи извори на енергија.

Од почетокот на 90-тите години на минатиот век, создавањето единствен европски пазар на енергија е на агендата на Европската Унија. Основните цели на напорите за либерализација на ЕУ беа да се зголеми благосостојбата со намалување на цените на електричната енергија за потрошувачите, да се гарантира безбедност на снабдувањето низ цела ЕУ и да се промовира енергетска ефикасност и употреба на обновливи извори на енергија. Либерализацијата на пазарот на електрична енергија во Европската Унија почна во 90-тите години на минатиот век. Дотогаш, електрична енергија се обезбедуваше од националните организации, кои често имаа ексклузивни права за снабдување.

Целта на ЕУ беше да воведе слобода на избор на потрошувачите преку отворање на пазарот на електрична енергија на конкуренција, слично на другите сектори кои веќе беа либерализирани. Очекуваните придобивки беа пониски цени, повисок степен на ефикасност и поконкурентна економија. Претходните истражувања даваат докази дека либерализацијата на пазарот на електрична енергија навистина влијае на цените: Дома и Полит (2000), кои ја испитувале либерализацијата на пазарот на електрична енергија во Англија и Велс, заклучија дека преструктуирањето и приватизацијата доведоа до придобивки од ефикасност. Сепак, тие забележуваат дека зависи од степенот до кој потрошувачите имаат голема корист од регулаторната структура.


Либерализацијата на пазарот на електрична енергија е постепен процес, при што политиките се шират во текот на три директиви. Првата директива за либерализација, донесена во 1996 година, им овозможи на третите страни пристап до мрежи за пренос и дистрибуција, ги укинаа ограничувањата на клиентите од менување на добавувачите и воведоа независни регулаторни агенции.


Како реакција на оваа прва директива, беше проблемот дека на ЕУ сè уште ѝ недостасува потребната законодавна и регулаторна моќ и дека ако преносот не се зголеми, либерализацијата всушност може да доведе до повисоки цени. Откако директивата беше транспонирана во националното законодавство, Европската комисија покрена истрага, во која се посочува дека се неопходни дополнителни мерки за да се постигне целосна либерализација, што резултираше во втора директива, донесена во 2003 година. Оваа директива се фокусираше на разврзување, со што се потребни електрични комунални услуги за одвојување производство и дистрибуција. Директивата за секундарна либерализација беше проследена со истрага за конкуренција, која откри дека на пазарите сè уште доминираат национални или регионални монополи кои имаат значителна моќ на пазарот и може да блокираат нови учесници на пазарот. Иако првите две директиви довеле до отворање на пазарот, пониски и приближни цени и зголемувања на ефикасноста, капацитетите за интерконекција помеѓу земјите членки честопати се премногу ниски за да ги намалат концентрациите на националните пазари.

За да се надминат овие недостатоци, во 2007 година беше иницирана трета директива за либерализација и беше донесена во 2009 година по долг процес преговори. Иако економската теорија сугерира дека либерализацијата би довела до поголема конкуренција и со тоа и пониски цени на електричната енергија, само неколку студии го проучувале вистинското влијание емпириски. Покрај тоа, концептуализацијата на либерализацијата честопати не е јасна и во некои случаи не се прави разлика помеѓу либерализацијата, приватизацијата и регулативата. Оваа теза има цел да го реши овој јаз на знаење со тоа што ќе понуди јасна концептуализација на либерализацијата и проучување на ефектите врз пазарите на електрична енергија во Европската Унија, со цел да се утврди дали предвидените придобивки навистина се случиле.


И покрај фактот дека ЕУ во изминатите децении спроведуваше различни политики од областа на енергетиката, немаше експлицитна правна основа за енергетска политика на ЕУ пред воведувањето на Договорот од Лисабон. Наместо тоа, надлежностите беа распространети низ различни договори, при што јаглен и нуклеарна енергија се опфатени со Европските заедници за јаглен и челик и договори за Евроатом, додека другите извори на енергија спаѓаат во општите одредби на Договорот за внатрешниот пазар, конкуренцијата, трговската политика, развојната соработка, животната средина и трансевропските мрежи и истражувања.

ЈОВАН АНДОНОВСКИ

Јован Андоновски е доктор на правни науки

Можеби ќе ве интересира

Свет

И покрај долгогодишните воени присуства, ниту една држава нема успех да воспостави трајна власт во Авганистан, поради што оваа земја се нарекува и “Гробишта...

Европа

Одредени европски лидери, асоцијации, и медиумски центри во континуитет го обвинуваат Орбан за диктатура, исламофобија, кршење на човековите права, блиски односи со Русија и...

Европа

Блокадата на македонската евро-интеграција се зацврстува, и Македонија мора да наоѓа начини да го одржи ентузијазмот за членство во ЕУ, и со тоа да...

Свет

Либералниот поредок моментално се наоѓа во фаза во која тој за некои мислители прераснува во империјален интерегнум, а за некои во хегемонски интерегнум. Тие...