Connect with us

Hi, what are you looking for?

Економија

Не е можно постоење на економски институции од отворен тип, без постоење на политички институции од отворен тип, кои обезбедуваат учество на најголем дел на општеството...

Економија

Терминот „деглобализација“ се користи и однесува на процес на раздвојување што се одвива во глобалната економија. Од финансиската криза во 2008 година, регионалните пазари...

Економија

Зависноста на ЕУ од увозот на енергија од природен гас е во пораст, и потребна е јасна стратегија за пошироко промовирање на енергетскиот интерес на...

Економија

Генезата за формирањето на Регионалниот пазар на електрична енергија во Југоисточна Европа се базира во Солунската декларација од 1999 година. Се чека земјите потписнички,...