Connect with us

Hi, what are you looking for?

Општество

Настанувањето на архивот како институција е тесно поврзано со зголемување на свеста на популацијата за значењето на документите. Со постепено зголемувања на самата свест...

Општество

Придобивките од реториката се многубројни. Таа е важна за демократијата. Преку борба на спротивставени мислења се доаѓа до најдобрите решенија. Ова важи за секое...

Општество

Архивистиката како основна задача треба, врз основа на проверени извори и литература, да го презентира општествено економскиот, политичкиот и друг вид на развој на...

Општество

Во Македонија и понатаму ќе продолжат длабоките поделби кои влијаат деструктивно на општеството во кое се бара егзекуција на политичкиот противник како што тоа...